Privacy- en cookieverklaring – Apotheek Medisch Centrum Schiebroek – info@apotheekmcs.nl

Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring Apotheek Medisch Centrum Schiebroek – 7 augustus 2020

 

Wetgeving

Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en farmaceutische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via adequaat beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens via het Landelijk Schakelpunt beschikbaar stellen aan ziekenhuizen, huisartsen en andere apotheken. Deze toestemming kunt u ook online regelen via www.volgjezorg.nl.

 

Als u uw medicatie(gegevens) op wenst te laten halen door een derde, zoals een familielid of mantelzorger, dan hebben wij uw toestemming nodig. Deze toestemming en de NAW-gegevens die door u en de derde worden ingevuld op het toestemmingsformulier registeren wij.

 

Wij bestellen in sommige gevallen GDV (geïndividualiseerde distributievormen) en CF (central filling) bij een andere apotheek op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Ook hebben we contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Wij maken gebruik van een track&trace systeem per e-mail, zodat u weet wanneer uw medicatie klaarstaat in de apotheek of in de 24 uurs-automaat. Ten behoeve van zorgonderzoek- en verbetering kunnen wij uw gegevens ook doorsturen naar derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wij passen de beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toe. Wanneer het – ondanks deze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, registreren wij dat in ons interne datalekkenregister en melden wij dat indien van toepassing bij de betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken en uw zorg. Wij houden logging bij om bij te houden wie uw gegevens heeft ingezien. Deze logging wordt 5 jaar bewaard of langer indien nodig.

 

Uw rechten

U heeft recht op (elektronische) inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Houdt er ook rekening meer dat wij sommige gegevens volgens de wetgeving moeten bewaren (bijvoorbeeld recepten voor de duur van 20 jaar en na declaraties voor de duur van 7 jaar). U heeft ook het recht om informatie te krijgen wie uw gegevens heeft ingezien (logging). Mocht u uw gegevens willen inzien, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

 

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Zijn/haar naam en contactgegevens staan op onze website en onderaan deze privacyverklaring. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Folder
Meer informatie kunt u ook lezen in onze publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Mw D. Straver apotheker

Kastanjeplein 4a

3053CD  Rotterdam

T 010 – 4183538

 

Functionaris Gegevensbescherming

Mw. Gamze Yaman- Simsek

Kastanjeplein 4a

3053CD  Rotterdam

T 010 – 4183538